ARVIOINTI

Seurannan ja arvioinnin suunnittelu

Arviointikoulutukset

Arviointien toteuttaminen

Itsearvioinnin tuki

TUTKIMUS

Laadulliset ja määrälliset menetelmät

Suomalaiset ja Eurooppalaiset projektit

FASILITOINTI

Työpajat

Strategiaprosessit

Konferenssit

Hackathonit

PAIKALLISKEHITTÄMINEN

Yhteisölähtöinen paikalliskehittäminen

Paikalliset kehittämisstrategiat

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Maaseudun kehittämispolitiikka ja toimeenpano

ALUEKEHITYS

Rakennerahastot, Interreg

Ajankohtaista

HAMA-arviointi valmistui

NordEval ja TK-Eval toteuttivat arvioinnin harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimikaudesta 2020–2023. Arvioinnissa tarkasteltiin työryhmän tavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta. Joulukuussa 2023 valmistuneen arvioinnin tilaaja oli maa- ja metsätalousministeriö.

Arvioinnin päälöydös oli, että HAMA-rahoitus on ollut tärkeää harvaan asuttujen alueiden matkailu- ja kulttuuritoiminnan kehittämisessä, mutta jatkossa työryhmän mahdollinen rahoitus tulisi kohdistaa päätöksentekoa tukeviin selvityksiin. Jos rahoitusta olisi käytettävissä myös muuhun hanketoimintaan, siinä tulisi olla erityinen HAMA-tulokulma ja siihen tulisi käyttää olemassa olevia rahoituskanavia.

Kyläkauppatuki arvioitiin

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu valtiontuki, jonka avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Tukeen liittyy palveluvelvoite, sillä se perustuu SGEI-lainsäädäntöön. Kyläkauppatuen ensimmäinen kokeilukausi toteutettiin vuosina 2019–2020 ja toinen vuosina 2022–2023. Kyläkauppatuki vakinaistettiin helmikuussa 2023.

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja NordEval toteuttivat vuosien 2022–2023 kyläkauppatukikokeilun toimivuutta ja tuen kohdistumista. Loppuraportissa todettiin, että Suomessa kyläkauppatuki on liki ainoa kyläkaupoille ja/tai niiden toiminnan kehittämiseen suunnattu tuki-instrumentti. Se on tasasummainen ja toimintatuen tyyppinen, joten sillä ei voi vastata esimerkiksi investointitarpeisiin. Kyläkauppatuelle ehdotettiin erilaisia kehittämismalleja Ruotsin ja Norjan tukijärjestelmien perusteella.

Arviointi: Leader Outokairan työ on vaikuttavaa

NordEval toteutti arvioinnin Outokaira tuottamhan ry:n Meän Outokaira -paikallisen kehittämisstrategian toteutumisesta ja vaikuttavuudesta vuosina 2014–2022. Lisäksi tarkasteltiin Outokaira tuottamhan ry:n roolia paikalliskehittäjänä.

Arvioinnissa todettiin, että strategia toteutui suurilta osin. Tiettyjen teemojen (kylät, matkailu ja paikalliskulttuuri) kehittäminen on jatkunut useamman ohjelmakauden ajan muuttaen hieman muotoaan alueen tarpeiden mukaan. Lisäksi Outokaira on tehnyt pitkäjänteistä työtä tukemiensa yhdistysten ja yritysten kanssa. Outokaira on sekä rahoittaja että paikalliskehittäjä, joka vie strategisesti tärkeitä teemoja eteenpäin niin rahoituksella kuin omalla toiminnallaan. Outokairan omilla hankkeilla on ollut alueella tärkeä rooli kehittämisen moottorina. Niin kylätoiminnan kuin yrittäjyyden ja matkailun edistämisessä näkyy alkuvaiheessa Outokairan vahva panostus, joka ajan myötä on vaihtunut kylätoimijoiden, yritysten ja yhdistysten omiksi kehittämistoimiksi.

Asiantuntijat

Ota yhteyttä!
sari.rannanpaa [at] nordeval.eu
050 523 6872

Sari Rannanpää

Yrittäjä, Erikoistutkija